Bevoegd Gezag


Het bevoegd gezag van TrEf onderwijs wordt gevormd door de Raad van Toezicht, bestaande uit 5 leden:

Voorzitter:   W.L. Lutgendorff
Secretaris:   H. Veenstra
Penningmeester:  R. Meinema
Lid:         B. de Wit
Dir.bestuurder:  H. Bremer