Arbobeleid
TrEf heeft de plicht om leerlingen, ouders  en medewerkers in een zo aangenaam en veilig mogelijke omgeving te laten verkeren. Om dit te kunnen waarborgen voert zij regelmatig een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit. Het verantwoordelijkheidsgevoel voor het welzijn van alle medewerkers komt o.m. tot uiting in het regelmatig terugkerende welzijnsonderzoek.  O.m. behoren de richtlijnen van de Arbomeester geimplementeerd te zijn. Daarnaast vindt op al onze scholen jaarlijks een ontruimingsoefening plaats. Speeltoestellen, zowel binnen als buiten worden met grote regelmaat geinspecteerd en on-line bekeken. BHV cursussen worden om het iedere jaar gehouden.


Financieel Beleid
Het financieel beleid van
TrEf is er op gericht om de continuiteit van het onderwijsproces te waarborgen. De rijksmiddelen voor personeel en materiele instandhouding worden waar mogelijk één op één ingezet op de scholen. De rijksmiddelen voor personeels- en arbeidsmarktbeleid worden grotendeels centraal beheerd en ingezet voor gezamenlijke doeleinden. 
Directeuren van de scholen zijn verantwoordelijk voor het investeringsplan van de school. Dit investeringsplan vormt de financiële weerslag van het schoolplan, op basis waarvan de te gebruiken methoden en andere duurzame leermiddelen in de loop van de jaren worden aangeschaft of vervangen. Tegenwoordig neemt de post ICT / automatisering / digitale schoolborden etc. in de investeringsplannen een steeds grotere plaats in.
Gebruikelijk is dat de uitgaven over de planperiode gedekt worden door de jaarlijkse dotaties.


Huisvestingsbeleid
De acht scholen van de stichting zijn gehuisvest in negen gebouwen die erg van elkaar verschillen in bouwjaar. Sommige gebouwen zijn recent opgeleverd en voldoen aan de modernste eisen op het gebied van isolatie, energieverbruik etc. Andere gebouwen zijn gedateerd en staan in schril contrast met de pas opgeleverde gebouwen. Alle varianten tussen de twee genoemde uitersten zijn zo'n beetje aanwezig. Voor alle gebouwen is een meerjaren-onderhoudsplan opgesteld dat de basis vormt voor het reguliere onderhoud in het lopende jaar en jaren daarna.
Een aantal huisvestings- en onderhoudslasten die de stichting van het Rijk ontvangt onder de post Materiele Instandhouding worden centraal beheerd. Vanuit dit budget worden alle gebouwen onderhouden waarbij er ook hier weer voor gekozen is om onderhoudsintensieve gebouwen te laten profiteren van onderhoudsarme gebouwen. Op bovenstaande wijze probeert de stichting ook haar meerwaarde voor de individuele scholen te realiseren.


Personeelsbeleid
Het personeelsbeleid is beschreven in het Personeelsbeleidsplan. Hierin zijn legio criteria aangegeven om als werkgever te voldoen aan wettelijke bepalingen en de CAO Primair Onderwijs. Leerkrachten van
TrEf zijn tevreden over hun functie. Zij zijn als het ware de man of vrouw die het onderwijs bepalen.


Privacy
Het privacybeleid van
TrEf is vastgesteld. Het beleid is opgesteld om personeel bewust te maken van de noodzaak van de privacy m.b.t. de gegevens van ouders, leerlingen en van henzelf. Met de leveranciers van software welke gebruikt wordt op onze scholen zijn bewerkersovereenkomsten afgesloten waarin gedetailleerd vermeld wordt op welke wijze persoonsgegevens geborgd zijn. Het beleid vindt u hier in pdf.


Strategisch beleid
De leerlingen in het primair onderwijs van nu, zijn de burgers die straks de samenleving vorm geven. Hoe de samenleving er over een aantal decennia uitziet, kan niemand volledig voorspellen. Wel weten we dat de huidige trends zullen leiden tot een informatie- en netwerkmaatschappij waar we onze leerlingen op moeten voorbereiden. Vanuit onze christelijke achtergrond en identiteit hoort hierbij voor ons ook dat we onze leerlingen voorbereiden op hun volwassen leven en hun rol in de maatschappij door hen waarden en normen mee te geven.

Alle betrokkenen bij het onderwijs – leraren, schoolleiders en bevoegd gezag – zijn zich bewust van de hoge eisen die de samenleving aan hen stelt om kwalitatief goed en toekomstgericht onderwijs te bieden. Onze scholen zijn zich aan het ontwikkelen tot professionele organisaties, waarin teams van goed opgeleide leraren het onderwijs ‘maken’, goed geleid door bekwame schoolleiders.

Het bevoegd gezag geeft door ‘goed bestuur’ hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs vorm. Het bestuur stelt heldere kaders, faciliteert de schoolteams en biedt ruimte aan de professionele dialoog in de school. Scholen en bestuur leggen verantwoording af aan ouders, de naaste omgeving en de samenleving.
Het beleid vindt u hier in pdf.