Directieberaad
De directeuren van de scholen van  Tref vormen samen het directieberaad. Dit directieberaad overlegt geregeld over de gang van zaken binnen de stichting.
Datum volgende directieberaad: 4 december 2018