Basisschool de Arendsvleugel met ongeveer 70 leerlingen verdeeld over vier groepen staat in Ruinerwold.
De leerlingen van deze plattelandsschool zijn afkomstig uit de directe schoolomgeving. Er wordt gewerkt met vier combinatiegroepen. De school werkt met het leerstofjaarklassen-systeem. De kinderen krijgen per jaar in hun groep een vaste hoeveelheid leerstof aangeboden. Naast de boeken gebruiken we digitale leermiddelen, zoals computers, laptop en iPads. De kinderen werken dan met programma's die naadloos aansluiten bij de  papieren lesmethode.

Combinatiegroepen
De school is een school voor christelijk onderwijs.De Bijbel is de leidraad voor het handelen.
We gaan uit van het voorbeeld van Jezus Christus. Geleerd wordt de anderen lief te hebben als jezelf, vanuit de gedachte dat ieder mens uniek is. Ook leren we de kinderen anderen in hun waarde te laten en elkaar en elkaars mening te respecteren. Zo wordt ruimte gegeven om tot ontplooiing te komen. We maken de kinderen bewust van hun verantwoordelijkheden voor elkaar en de wereld om hen heen. In de Adventsperiode en de periode voorafgaand aan Pasen werken we samen met de Kerken rondom Ruinerwold. Soms organiseren we ook gezinsdiensten in samenwerking met de plaatselijke Kerken.

Meer dan leren
Kinderen leren veel op school. Naast de schoolse vakken is er aandacht voor creativiteit, spelen, sociale vorming, verkennen en ontdekken. Zo doen de kinderen kennis en vaardigheden op die ze nodig hebben om hun plaats in de samenleving te ontdekken en vorm te geven. Bij natuuronderwijs en culturele vorming trekken we er graag op uit.
Met respect met elkaar omgaan en een positieve sfeer te bevorderen zijn twee van de uitgangspunten van de school. Er wordt hierbij gewerkt met de methode: Kiva.
De school staat in nauwe relatie met het Kindcentrum Ruinerwold, waar de voor-, na- en tussenschoolse opvang wordt gerealiseerd.

Onderwijs is voortdurend in ontwikkeling, ook op onze school. We ondernemen daarom activiteiten om ons onderwijs op peil te houden of te verbeteren. Ook de bijscholing van personeel hoort hierbij. Zo bieden we de leerlingen het onderwijs waar ze recht op hebben. In dit schooljaar richten we ons op:

Ieder jaar kiezen we speerpunten om ons onderwijs te verbeteren. Dit schooljaar, 2018/2019, wordt ons derde jaar als gecertificeerde KIVA school. We blijven ons doorontwikkelen in dit anti-pest programma door ervaringsgroepen en conferenties te bezoeken. Ook in dit jaar gaan we werken aan de verdere implementatie van de methodes Staal (taal), Pennestreken (schrijven) en Join-in (Engels). Onder schooltijd krijgt elke groep vier lessen over (nieuwe) media. Deze lessen worden gegeven door Scala docenten. Na schooltijd kunnen de leerlingen workshops volgen. Zij kunnen het aanbod op internet vinden onder de naam www.actiefnaschooltijd.nl. Onze school is erop gericht dat kinderen werken aan hun 21e eeuwse vaardigheden. We willen kinderen de vaardigheden aanleren die de maatschappij vandaag en in de toekomst van hen vraagt.

Zorgstructuur
We volgen alle leerlingen, waarbij het gaat om de totale ontwikke ling: kennis, vaardigheden, omgang en gedrag. We informeren de ouders regelmatig over de ontwikkelingen via een rapport en gesprekken. Wanneer de voortgang anders verloopt dan verwacht, volgt extra contact met de ouders. Het kan dan gaan om leerlingen die niet goed mee kunnen komen, maar ook om leerlingendie meer uitdaging nodig hebben.

Passend onderwijs
Op 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs ingevoerd. Vanaf dat moment is een deel van de zorg op scholen anders geregeld. Scholen moeten een aantal zaken anders inrichten. De 'rugzakjes' zijn vervangen door arrangementen. Er wordt uitgegaan van het principe 'doen wat nodig is'. Soms is dat meer dan de huidige ondersteuning en soms kan het ook anders. Kinderen die speciaal onderwijs nodig hebben, kunnen daar nog steeds naartoe. Passend Onderwijs gaat uit van goed onderwijs voor ieder kind, het liefst zo thuis nabij mogelijk, dus in de eigen sociale omgeving.

Aandacht voor goed onderwijs
De Arendsvleugel biedt zoveel mogelijk onderwijs op maat. De komst van Passend Onderwijs betekent daardoor ook niet dat alles op onze school verandert. Leerkrachten gaan door met het geven van goed onderwijs, waarbij het kind wordt gezien, centraal staat en ouders als partners bij het onderwijs worden betrokken. De organisatie van de zorg is anders geregeld, de inzet en toewijding van de leerkrachten blijft hetzelfde.Op onze school werkt een onderwijsassistente voor 12 uur per week. Zij is drie dagen per week aanwezig op onze school om zorg leerlingen extra begeleiding te bieden.

CBS De Arendsvleugel
Bleekhof 2, 7961AW Ruinerwold
Directeur: Jaap Veltman
T: 0522 - 481344
E: arendsvleugel@wxs.nl
W: www.dearendsvleugel.nl