Onderwijs

Ons onderwijs is toekomstgericht.De kerndoelen bieden de kaders voor het onderwijs aan onze leerlingen. Ons onderwijs is toekomstgericht. De kerndoelen bieden de kaders voor het onderwijs aan onze leerlingen. Zij beschrijven wat we  kinderen moeten aanbieden om te kunnen functioneren in de maatschappij, maar bieden ons tegelijkertijd ruimte om eigen keuzes te maken. Ons uitgangspunt bij het vormgeven van het lesprogramma én het inrichten van onze gebouwen is het concept Onderwijs van de 21e eeuw. Hierin staat een zevental vaardigheden centraal, die de leerlingen nodig hebben in hun latere (beroeps)leven: samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden. Het aanleren van deze vaardigheden combineren we met het aanleren van kennis en vaardigheden in onze kernvakken (taal en rekenen) en andere vakken. Het bestuur stelt middelen beschikbaar voor de benodigde aanpassingen op basis van meerjarenplannen van de betreffende scholen.

Adaptief onderwijs

Om leerlingen toe te rusten voor de 21e eeuw is het noodzakelijk nog meer dan nu oog te hebben voor de individuele talenten van iedere leerling. Hiervoor zijn goed opgeleide leraren cruciaal: zij kunnen omgaan met verschillen tussen leerlingen door te differentiëren in de les in instructie en in feedback. Digitalisering kan hierbij ondersteunend werken: digitale leermiddelen maken het steeds meer mogelijk om leerroutes beter aan te passen aan de individuele leerling en voor elke leerling een eigen uitdaging te bieden. Dit geldt bijvoorbeeld voor leerlingen met een leerachterstand, of om leerlingen die extra zorg nodig hebben. Maar ook voor leerlingen die méér kunnen. Het onderwijsaanbod biedt daarbij de brede vorming die recht doet aan de diverse talenten van kinderen. Daarmee draagt onderwijs bij aan brede individuele ontplooiing van elk kind en ontwikkeling van democratisch burgerschap.

Een doorbraak in het benutten van digitalisering

Door het gebruik van digitalisering in het onderwijs, goed ingepast in de onderwijskundige visie en uitvoering daarvan, zijn leerlingen meer gemotiveerd, presteren ze beter en leren ze sneller. Dat weten we uit onderzoek. Ook weten we dat digitalisering de leraar tijd kan besparen en dat leraren en de school de prestaties van leerlingen beter kunnen volgen en hun onderwijs aanpassen aan de vorderingen die leerlingen maken. Dit alles geldt uiteraard alleen wanneer goed ontwikkeld lesmateriaal beschikbaar is, dat gericht wordt ingezet en gedoseerd gebruikt. Vrijwel alle scholen en schoolbesturen zijn zich hiervan bewust en oriënteren zich op het invoeren van meer digitale leermiddelen in het onderwijsproces.