We zijn aangesloten bij de Stichting Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). Op deze pagina kunt u het Reglement Landelijke Klachtencommissies GCBO downloaden. Het Beleidsplan sociale veiligheid van TrEf onderwijs is ook toegevoegd waarin de klachtenregeling van TrEf onderwijs is opgenomen. 

Een klacht over gedragingen of beslissingen van personeel of het bevoegd gezagd kan worden ingediend door een ondertekende brief te sturen naar Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs, Postbus 394, 3440 AJ Woerden. De brief kan ook via de website van GCBO verstuurd worden. Zie http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/  voor aanvullende informatie. De klacht dient binnen een jaar na de gedraging of beslissing worden ingediend, tenzij de termijnoverschrijding verschoonbaar wordt geacht.

 

Indien blijkt dat er geen of onvoldoende pogingen zijn gedaan om de klacht op het niveau van de school, de instelling of het bevoegd gezag aan de orde te stellen of te behandelen, kan de Commissie de klacht toezenden aan het bevoegd gezag van de school of de instelling, met het verzoek te berichten of het bevoegd gezag aanleiding ziet te trachten op het niveau van de school of de instelling tot een oplossing te komen. De commissie neemt de klacht alsnog in behandeling, indien niet binnen veertien dagen is geantwoord of indien binnen vier weken geen oplossing is bereikt.

 

Wanneer er een klacht wordt ingediend bij de commissie kan de secretaris interveniëren door  de mogelijkheid van mediation aan te bieden. Als beide partijen instemmen met mediation en het bevoegd gezag hiermee akkoord gaat,  vindt er doorverwijzing plaats naar de vaste, geregistreerde mediators van GCBO, die volgens  het reglement van de Mediators Federatie Nederland werken. Na de ondertekening van de vaststellingsovereenkomst is de mediation voltooid en wordt de klacht ingetrokken. Als de mediation niet is gelukt, kan de klacht alsnog door de commissie in behandeling worden genomen. 

Voor verdere beschrijving van de werkwijze verwijzen we naar het Reglement Landelijke Klachtencommissies GCBO en ons beleidsplan sociale veiligheid. In het beleidsplan sociale veiligheid zijn ook de klokkenluidersregeling beschreven en de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.