TrEbiedt onderwijs vanuit een Christelijke levensvisie 
Tr
ef gaat uit van een christelijke levenshouding, die wordt geïnspireerd door de Bijbel. Veiligheid, vertrouwen, samenwerking, gastvrijheid en respect voor de ander en de Schepping zijn waarden die op al onze scholen uitgedragen worden.

TrE
f biedt kwalitatief hoogwaardig onderwijs
Onze scholen werken voortdurend aan steeds hogere leeropbrengsten. Daarbij wordt sterk geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs. Directies en schoolteams werken continu aan het verbeteren van de onderwijsresultaten, omdat we samen de beste kwaliteit voor onderwijs, opvoeding en opvang voor onze kinderen willen realiseren. Deze aanpak heeft ertoe geleid dat al onze scholen goede onderwijsresultaten behalen. Op al onze scholen staan de eigen kwaliteiten van de individuele leerlingen centraal. 


TrEf
scholen staan midden in de samenleving
Onze scholen zorgen voor het verhogen van de onderwijskansen van kinderen uit minder kansrijke situaties. 

Missie, visie en doelen

De missie: 'TrEf
haalt het beste uit het kind'
De visie: 'Onderwijs maak je samen'Onze doelen voor de school van 2020:
1. Bereikbaar en onderscheidend christelijk onderwijs in Zuidwest-Drenthe. Wij zorgen voor bereikbaar en onderscheidend onderwijs, waarbij we onze Christelijke Identiteit inzetten als meerwaarde.  We hebben aandacht voor een brede persoonlijke en maatschappelijke vorming van onze leerlingen. Ieder kind is van waarde en mag bij ons ervaren dat het er toe doet!

2. Elk kind in zijn/haar eigen kracht met onderwijs van deze tijd, gericht op de vaardigheden van nú en straks
Wij bieden uitdagend en toekomstgericht onderwijs dat inspeelt op de talenten en leerbehoeften van alle individuele leerlingen. Daarbij vormen zowel basiskennis als de moderne vaardigheden integraal onderdeel van het lesaanbod. Wij dragen zorg voor doorlopende leerlijnen tussen alle leerjaren en een goede verbinding met het voortgezet onderwijs.

3. Investeren in meesterschap en leiderschap, mensen maken het verschil
In de school werken teams van leraren, onderwijsondersteunend personeel en schoolleiders die zich  individueel en als collectief ontwikkelen in hun professionaliteit. Deze teams maken samen de school van 2020 mogelijk. Zij voelen zich verbonden met de school en onze identiteit en kunnen hun talenten optimaal inzetten voor de ontwikkeling van de leerlingen. 

4. Wij zetten ons in voor kwaliteit en verbinding, samen bouwen aan de toekomst
Wij bieden onderwijs van hoge kwaliteit en onderzoeken consequent de beleving, ervaringen en ideeën van betrokkenen bij ons onderwijs om onszelf hierin te blijven ontwikkelen. Wij kijken verder dan alleen de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van onze leerlingen en zoeken verbinding met anderen, die bijdragen aan de fysieke, sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Wij realiseren integrale kindcentra in onze scholen.

Met elkaar, Raad van Toezicht, directies en teams, geven we vorm aan goed en verantwoord christelijk onderwijs. Hierbij hebben we aandacht voor de maatschappij waarin kinderen opgroeien, de samenleving om ons heen en normen en waarden die daarin ondersteunend zijn.