Ons onderwijs
In de veranderende samenleving blijft het belangrijk dat kinderen geletterd en gecijferd de school verlaten; de basis moet op orde zijn. Daarnaast is er aandacht voor nieuwe en moderne vaardigheden zodat kinderen zich kunnen redden in de maatschappij van nu. Ieder kind is uniek en binnen TrEf onderwijs krijgt ieder kind de mogelijkheid om zijn/haar talent(en) te ontdekken. 

Goed onderwijs vormgeven
Goed onderwijs betekent dat wij pedagogisch en didactisch sterk zijn. Pedagogiek en didactiek gaan hand in hand; het één kan niet zonder het ander. In een goed pedagogisch klimaat komen kinderen tot leren. Wij hebben hiervoor de volgende uitgangspunten:Sterk pedagogisch klimaat
Veiligheid en een sterk pedagogisch klimaat is op iedere school en kindcentrum aanwezig. Dit zien wij terug in de open sfeer binnen de scholen en in de klassen. 
Wij werken preventief aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen door de inzet van methodes zoals Kanjertraining, Kiva of PBS. Dit geeft duidelijkheid, vertrouwen en rust binnen de scholen. Pestgedrag wordt gezien en door leerkrachten adequaat opgepakt.

Didactiek op orde
De maatschappij verandert continu, maar rekenen en taal blijven basisvaardigheden die wij meegeven aan de kinderen. Hierbij kijken wij naar het leerpotentieel van ieder kind en bieden voldoende uitdaging tijdens de lessen.
Onderwijs maken wij samen en op iedere school maken wij afspraken over de doorgaande leerlijn. Wij houden elkaar scherp door kritisch te kijken naar de inhoud, uitvoering en opbrengsten van de lessen.


Ontwikkeling van brede vaardigheden
Wij geloven dat ieder kind over talenten beschikt. Het gemiddelde kind bestaat niet. Iedereen heeft sterke en minder sterke kanten. Het is onze taak om kinderen te helpen deze talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Daarom is het belangrijk dat hiervoor in het dagelijks onderwijs voldoende aandacht is.

 
Zicht op kwaliteitszorg
Wij bieden passend onderwijs. Om dit voor iedere leerling te realiseren moet de kwaliteitszorg op orde zijn. Dit houdt in dat wij de onderwijsbehoeften van kinderen inzichtelijk hebben en ons onderwijs hier zo goed mogelijk op aansluiten. Wij zorgen voor een passende structuur waarin wij aan de hand van data (bijvoorbeeld toetsen en observaties) evalueren en planmatig werken aan het verbeteren van ons onderwijs.

Onze kinderen groeien op in dorpen en het is van belang dat zij in hun eigen omgeving onderwijs volgen. Kinderen met speciale onderwijsbehoeften willen wij daarom ook passend regulier onderwijs bieden.


Onze belofen en ambities zijn verder uitgewerkt in de strategische koers voor 2023-2027.
 

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203 is een samenwerking van 25 schoolbesturen voor basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs. De schoolbesturen werken samen in de afdelingen Hoogeveen, Meppel en Steenwijk. De TrEf scholen en kindcentra zijn aangesloten bij de afdeling in Hoogeveen. Kindcentrum De Wel in Nijeveen is aangesloten bij de afdeling in Meppel. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 2203.