Zorg en aandacht voor ieder kind
 

De sociaal-emotionele ontwikkeling loopt als een rode draad door ons onderwijs. Een kind dat zich veilig en gewaardeerd voelt, komt tot communiceren en presteren op zijn/haar niveau. Het kind is dan actief, neemt initiatieven en zal met anderen spelen en werken, de wereld verkennen en zijn/haar voorstellingsvermogen en creativiteit gaan ontwikkelen. Een kind zal zichzelf beter leren kennen als het met anderen om kan gaan en kan leren ervaren wat wel en niet mogelijk is. Dit kind zal ook beter met het onderwijsaanbod om kunnen gaan. Daarom zijn we ook zeer alert op problemen die zich op dit gebied voor kunnen doen en doen we er al het mogelijke aan deze mogelijke problemen te verhelpen. Indien het kind op dit gebied hulp nodig heeft kunnen de leerkrachten, eventueel met hulp van de interne begeleiders en/of andere instanties, het kind begeleiden. In principe is een kind met een handicap, zoals bedoeld in de Wet op de Expertisecentra, welkom op onze school. We zullen bij de aanmelding van een leerling steeds per situatie bekijken of deze leerling al dan niet geplaatst kan worden op onze school. Dit hangt af van de volgende factoren:

Per school is een Schoolontwikkelingsprofiel (SOP) opgesteld waarin staat wat de school kan bieden. 

Vanaf 1 augustus 2014 is in heel Nederland Passend Onderwijs ingevoerd. Passend Onderwijs moet ervoor zorgen dat leerlingen zo goed mogelijk op hun plek  komen te zitten in het basisonderwijs. Dat doen we samen met ouders, scholen en met alle anderen die bij Passend Onderwijs betrokken zijn.

In verschillende afdelingen werken scholen voor basisonderwijs samen om aan alle leerlingen die beste onderwijsplek te kunnen geven. De samenwerkende scholen in een regio vormen met elkaar een samenwerkingsverband. De Vereniging Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203 is een samenwerking van 25 schoolbesturen voor basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs. De schoolbesturen werken samen in de afdelingen Hoogeveen, Meppel en Steenwijk. De scholen die deel uitmaken van het samenwerkingsverband tellen in totaal ongeveer 17.000 leerlingen.

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203 (afdeling
Meppel/Hoogeveen/Steenwijk) wil onderwijs bieden aan iedere leerling en dat onderwijs moet passen bij wat de leerling kan. Binnen het gewone basisonderwijs en, als dat nodig is ook in het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs, bieden de scholen daarom onderwijs aan waarin veel gedifferentieerd wordt. In zo’n vorm van onderwijs kan elke leerling aan zijn trekken komen en al zijn mogelijkheden leren benutten.

Kindcentrum De Wel in Nijeveen is aangesloten bij de afdeling Meppel. 

Klik hier om naar de website van de afdeling Meppel te gaan.

Alle andere scholen zijn aangesloten bij de afdeling Hoogeveen. De coördinator van de afdeling is mevrouw Erica Konijnenburg. 
Klik hier om naar de website van de afdeling Hoogeveen te gaan.