Cultuuronderwijs

Om de kwaliteit van cultuureducatie op onze scholen te verbeteren wordt gewerkt met de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Deze regeling is opgesteld voor alle besturen in de provincie Drenthe. Al onze scholen maken gebruik van de mogelijkheden die de regeling biedt. Zo zijn er al diverse samenwerkingsovereenkomsten aangegaan met o.a. Scala centrum voor de kunst. Ook bibliotheken, welzijnsstichtingen  en cultuurcoaches in de diverse gemeenten ondersteunen de scholen waar mogelijk.

Wie kennis neemt van kunst en cultuur en daar bewust en actief mee bezig is doet mee aan de samenleving en ontwikkelt begrip voor andere normen, waarden en culturen. De plek bij uitstek om zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met cultuur is het basisonderwijs. Cultuuronderwijs kan een middel zijn om andere vakken te ondersteunen, maar kan ook als doel hebben om artistieke vaardigheden of technieken aan te leren. Het inspireert, stimuleert, motiveert en geeft kinderen onvergetelijke ervaringen, het leidt tot zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld.

Cultuuronderwijs geïntegreerd in het schoolleerplan maakt onderwijs levendig, concreet en aanschouwelijk.

In 2013 is de uitvoering van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit gestart. De inzet van deze regeling is om samenhang en kwaliteit te waarborgen op het gebied van cultuuronderwijs. Hierbij is een onderwijskundige visie nodig die de culturele ontwikkeling van het kind centraal stelt.

De gemeenten willen cultuuronderwijs op de basisscholen stimuleren. Het uitgangspunt hierbij is de vraag vanuit de scholen. Scholen dienen vanuit een eigen visie op cultuuronderwijs een vraag te ontwikkelen, in samenwerking met lokale culturele instellingen en culturele aanbieders. Het opstellen van een duidelijke visie op cultuuronderwijs en het ontwikkelen van doorgaande leerlijnen vormt de basis van het cultuureducatieplan van elke school,waarbij samenwerking tussen de scholen binnen een netwerk, en samenwerking met de lokale culturele omgeving centraal staat. Iedere school ambieert doorgaande leerlijnen, waarbij de verschillende disciplines stapsgewijs en cumulatief worden aangeboden.

Bijzonder aan de nieuwe Drentse visie is dat bij uitstek gekozen is voor een vraaggerichte en Drenthe-brede benadering. Dat betekent dat alle basisscholen zelf 90% van de middelen in handen krijgen. Er is één voorwaarde: dat de school een plan maakt voor de komende jaren waaruit blijkt dat men een substantiële stap maakt "van cultuureducatie naar cultuuronderwijs". Deze plannen moeten blijk geven van een ambitie met betrekking tot:

  • de visie op cultuuronderwijs;
  • de invoering van doorgaande leerlijnen cultuuronderwijs en;
  • de deskundigheid m.b.t. de uitvoering.


Waar mogelijk zal worden ingezet op deskundigheidsbevordering van de docenten, met het oog op structurele inbedding en langere termijn.

De komende jaren zal de inzet van de scholen er op gericht zijn om het cultuuronderwijs in de scholen te borgen.

Links naar meer info:

Cultuurplatform De Wolden
Cultuur Westerveld

Klik op het logo voor de video van de kick-off