Alle scholen van TrEf onderwijs zijn Kwadraatscholen. Kwadraat kiest ervoor om hoogbegaafde leerlingen bij voorkeur op te vangen binnen de eigen school. Kwadraatscholen onderscheiden zich om de volgende redenen van andere scholen:

- Er is kennis over hoogbegaafdheid.
- Alle leerkrachten zijn op de hoogte van de kenmerken van hoogbegaafdheid.
- Er worden speciale programma’s ingezet t.b.v. hoogbegaafde leerlingen.
- Er is voor gezorgd dat er binnen de regio mogelijkheden zijn om leerlingen, waarvoor de eigen school onvoldoende in staat is om passend onderwijs te realiseren, verwezen kunnen worden naar een regionale voorzien in (Kwadraatafdeling). Deze voorziening kan fulltime onderwijs aanbieden, afgestemd op de behoeften van hoogbegaafde leerlingen en samen
met ontwikkelingsgelijken.

Verantwoording

Kwadraat is een onderdeel van Passend Onderwijs. Binnen Passend Onderwijs heeft ieder kind recht op optimale ontwikkelingskansen. Kwadraat gaat ervan uit dat dit ook geldt voor hoogbegaafde leerlingen, omdat uit onderzoek blijkt dat veel hoogbegaafde leerlingen uitvallen binnen het reguliere onderwijs of zich daar niet optimaal kunnen ontwikkelen. Daarnaast blijkt dat hoogbegaafde kinderen lang niet altijd herkend worden in het regulier onderwijs. Wanneer er onvoldoende kennis aanwezig is bij de leerkracht blijkt dat ongeveer de helft van de hoogbegaafde leerlingen wordt onderschat. Deze kinderen kunnen hierdoor gedemotiveerd worden, problemen krijgen met leerstrategieën of gaan onderpresteren.

Uitwerking binnen Kwadraat

Op onze scholen is beleid wat betreft hoogbegaafdheid beschreven. Elke school heeft een afgestudeerde begaafdheidsspecialist op de eigen school of staat in contact met een begaafdheidsspecialist op een school in de nabijheid. Daarnaast kan elke Kwadraatschool een beroep doen op externe deskundigen en gebruik maken van de kennis die aanwezig is op de Kwadraatafdeling in de regio.

Op een Kwadraatschool zijn materialen aanwezig die het mogelijk maken om de leerstof te compacten en te verrijken. Compacten van leerstof is een noodzakelijke voorwaarde in de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen. Onder compacten verstaan we het schrappen van onnodige herhaling- en oefenstof uit de reguliere methoden, maar compacten kan ook worden toegepast  tijdens de instructiefase en het nabespreken. Op deze manier  wordt vookomen dat (hoog)begaafde leerlingen onvoldoende worden uitgedaagd en hun interesse in leren kwijtraken.  Een goede manier om tijdens de instructiefase te compacten is het werken met verkorte en verlengde instructie. Compacten zonder verrijken zorgt er alleen maar voor dat de leerlingen sneller door de leerstof heengaan.

Om tegemoet te komen aan de leerbehoeften van (hoog)begaafde kinderen moet er gebruik gemaakt worden van verrijkingsstof. Verrijkingsstof moet dan niet méér van hetzelfde zijn, maar opdrachten die meer een beroep doen op het leren (proces) in plaats van het eindresutaat (product). Verrijkingsstof moet leiden tot het toenemen van het analytisch en probleemoplossend vermogen, het ontwikkelen van waardevolle interesses en het stimuleren van originaliteit, initiatief en zelfwerkzaamheid.

Onze scholen maken gebruik van de toolbox SiDi-PO om tot signalering en diagnose voor excellente en (hoog)begaafde leerlingen te komen.